1. Mô hình tổ chức:

 

2. Ban Lãnh Đạo Công Ty:

1. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: Ông Cao Tùng Lâm

2. Tổng Giám Đốc: Ông Trần Hồng Phúc

3. Thành viên Hội Đồng Quản Trị: Ông Nguyễn Đức Thắng

4. Thành viên Hội Đồng Quản Trị: Ông Nguyễn Công Khanh

5. Thành viên Hội Đồng Quản Trị: Ông Trần Huy Tưởng

6. Thành viên Hội Đồng Quản Trị: Ông Đỗ Nguyên An

7. Phó Tổng Giám Đốc: Ông Trần Thắng Lợi

8. Giám đốc khối Cơ Điện: Ông Nguyễn Ngọc Đường

9. Giám đốc khối Xây Lắp: Ông Lê Quốc Tuấn

10. Kế Toán Trưởng: Bà Ngô Minh Nguyệt

11. Giám Đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Phục Hưng: Ông Nguyễn Ngọc Đường

12. Giám Đốc Công ty TNHH MTV quản lý Thiết bị xây dựng Phục Hưng: Ông Nguyễn Trung Vương

13. Tổng Giám Đốc Công ty Nhà Mỹ Xuân: Ông Cao Cự Bảo

14. Giám đốc Công ty Đầu tư PHK: Ông Nguyễn Hoàng Anh

 

Liên kết với chúng tôi